Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Ważne informacje dla maturzystów

Data: 25.04.2018 r., godz. 12.42   97
WAŻNE INFORMACJE
MATURA
MAJ 2018r.

Egzaminy pisemne rozpoczynające się o godz. 9.00

Czas wpuszczania na salę:

Sala gimnastyczna - godz. 7.45


04.05.2018r. – j. polski poziom podstawowy
07.05.2018r. – matematyka poziom podstawowy

osoby piszące w oddzielnych salach: godz. 8.15

08.05.2018r. język obcy nowożytny-poziom podstawowy
Czas wpuszczania do sal: godz. 8.15


Egzaminy pisemne rozpoczynające się o godz. 14.00

Czas wpuszczania na salę : godz. 13.15ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA EGZAMINIE MATURALNYM


1. Obowiązkowa zmiana obuwia osób wchodzących do sali gimnastycznej.
2. Strój galowy obowiązuje na wszystkich egzaminach.
3. Na egzaminy zdający przychodzą punktualnie z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem.
4. Osoby zgłaszające się na egzamin po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych nie zostaną wpuszczone na salę egzaminacyjną. Egzamin rozpoczyna się w chwili zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu.
5. Egzaminy pisemne zdający pisze długopisem z czarnym wkładem i korzysta wyłącznie z następujących pomocy zatwierdzonych przez Dyrektora CKE:

J. polski – słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny
(1 na 25 uczniów) – zapewnia szkoła

Matematyka – linijka, cyrkiel, kalkulator prosty – każdy uczeń we własnym zakresie – włożone w przezroczystą koszulkę,
wybrane wzory matematyczne – zapewnia szkoła

Chemia, fizyka, biologia – wybrane wzory i stałe fizykochemiczne – zapewnia szkoła
Geografia, historia – lupa – zapewnia szkoła

6. Na salę egzaminacyjną nie wnosimy i nie korzystamy z:
urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji - nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu, torebek, jedzenia, picia, maskotek itp.

7. Zdający część pisemną egzaminu ma obowiązek sprawdzić, czy otrzymany arkusz jest kompletny tzn. czy ma wszystkie strony, czy zawiera wszystkie zadania, czy zadania są wyraźnie wydrukowane, czy otrzymał zestaw tablic/wzorów, pomocy zapewnianych przez szkołę. Braki zgłasza przewodniczącemu ZN, który wydaje nowy kompletny arkusz. Zdarzenie zostaje odnotowane w protokole przebiegu egzaminu, zdający ma obowiązek potwierdzić je swoim podpisem.

8. Zdający jest zobowiązany czytelnie i w miejscach do tego przeznaczonych zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi.

9. Podczas egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. W przypadku konieczności wyjścia, zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia zespołu nadzorującego na wyjście pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku. Czas nieobecności zdającego jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu.

10. W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania przez niego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia jego egzamin i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej.

11. Wcześniejsze zakończenie pracy zdający sygnalizuje podniesieniem ręki, odkłada zamknięty arkusz na brzeg stolika; po sprawdzeniu prawidłowego zakodowania arkusza opuszcza salę egzaminacyjną za zgodą przewodniczącego zespołu nadzorującego, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.

12. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań danej części egzaminu, zdający pozostawia zamkniętą pracę egzaminacyjną na stoliku i czeka na sprawdzenie poprawności kodowania przez członka zespołu nadzorującego; po sprawdzeniu kodowania arkusza , za zgodą przewodniczącego zespołu może opuścić salę egzaminacyjną.Wicedyrektor
Ewa Wiechowicz
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty