Jesteś tutaj:

Główna treść strony

COVID 19

5903


Regulamin funkcjonowania
II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie
w czasie epidemii Covid-19
Regulamin obowiązuje tymczasowo od 1 września 2021 roku do odwołania 
(aktualizacja 25 marca 2022 roku)

I. Organizacja zajęć w szkole:

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie pracownicy bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
3. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
4. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły jedynie w przypadku konieczności i jeśli nie mają objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, zachowując zasady:
• dezynfekcji rąk,
• wpisując się do rejestru wejść i oczekując na dalsze instrukcje w wyznaczonym przez pracownika szkoły obszarze.
5. Pozostałe kontakty z rodzicami/opiekunami ucznia odbywać się będą z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
6. Rekomenduje się aby uczniowie po przyjściu do szkoły myli ręce wodą z mydłem.
7. Na terenie szkoły uczniowie zachowują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem (szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję bądź chorobę zakaźną, uczeń zostanie odizolowany w wyznaczonym miejscu. Rodzice/opiekunowie ucznia zostaną poinformowani o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
9. Rodzice/opiekunowie powinni zawsze odbierać telefon ze szkoły. Jeśli nie mogą odebrać, pilnie oddzwaniają.
10. Sale i korytarze powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy i podczas zajęć.
11. W ciepłe dni uczniowie mogą korzystać ze szkolnego patio w czasie przerw między lekcjami.
12. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
13. Źródełko wody pitnej znajdujące się na terenie szkoły będzie nieczynne.
14. Sklepik szkolny nie będzie prowadził działalności.
15. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
16. Spożywanie posiłków w szkole odbywa się przy stolikach z rówieśnikami z tej samej klasy. Wydawanie sztućców odbywać się będzie tylko przez personel.
17. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone będą jak najczęściej na boisku szkolnym, w zależności od warunków atmosferycznych.

II. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników:

1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby zakaźnej dyrektor szkoły odsuwa go od wykonywanych czynności. Jeżeli jest taka konieczność wzywa pomoc medyczną.
2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z objawami sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty i tym podobne).


Regulamin funkcjonowania
II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie
w czasie epidemii Covid-19 
Regulamin obowiązuje tymczasowo od 1 września 2021 roku do odwołania 
(zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi)


I. Organizacja zajęć w szkole:

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie pracownicy bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.
2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
3. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
4. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły jedynie w przypadku konieczności, gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej i jeśli nie mają objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, zachowując zasady:
• dystansu społecznego min. 1,5 m,
• zasłaniania ust i nosa maseczkami,
• stosowania rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk,
• wpisując się do rejestru wejść i oczekując na dalsze instrukcje w wyznaczonym przez pracownika szkoły obszarze.
5. Pozostałe kontakty z rodzicami/opiekunami ucznia odbywać się będą z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
6. Po wejściu do szkoły uczniowi mierzona jest temperatura. Jeśli temperatura wynosi 38˚C lub więcej uczeń zostaje umieszczony w izolatorium, powiadamiani są rodzice/opiekunowie ucznia o konieczności odebrania go ze szkoły.
7. Wchodząc na teren szkoły należy zdezynfekować ręce.
8. Do szkoły należy wejść w maseczce zasłaniającej usta i nos. Uczniowie mogą zdjąć te zabezpieczenia dopiero siedząc w ławce w klasie, po uzyskaniu zgody nauczyciela.
9. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa).
10. W czasie przerwy uczniowie i pracownicy szkoły zasłaniają usta i nos maseczkami.
11. Na terenie szkoły uczniowie zachowują dystans społeczny oraz zachowują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem (szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
12. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w wyznaczonym miejscu. Rodzice/opiekunowie ucznia zostaną poinformowani o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
13. Rodzice/opiekunowie powinni zawsze odbierać telefon ze szkoły. Jeśli nie mogą odebrać, pilnie oddzwaniają.
14. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, którymi nie powinien wymieniać się między innymi uczniami.
15. Sale i korytarze powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
16. W ciepłe dni uczniowie mogą korzystać ze szkolnego patio w czasie przerw między lekcjami.
17. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
18. Źródełko wody pitnej znajdujące się na terenie szkoły będzie nieczynne.
19. Sklepik szkolny nie będzie prowadził działalności.
20. Na terenie szkoły (parter) znajduje się pojemnik na zużyte maseczki i rękawiczki.
21. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
22. Spożywanie posiłków w szkole odbywa się przy stolikach z rówieśnikami z tej samej klasy. Wydawanie sztućców odbywać się będzie tylko przez personel.
23. Podczas oczekiwania w kolejce na wydanie posiłku należy mieć zasłonięte usta i nos, zachowując dystans społeczny.
24. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, ograniczone będą ćwiczenia i gry kontaktowe.
25. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone będą jak najczęściej na boisku szkolnym, w zależności od warunków atmosferycznych.
26. W czasie przerw, podczas sprzyjających warunków atmosferycznych, uczniowie będą mieli możliwość wyjścia na patio.
27. W szkole obowiązują zasady korzystania z biblioteki szkolnej uwzględniające konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

II. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników:

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownicy powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną.
3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego inspektora sanitarnego. Należy sporządzić listę osób przebywających w tym samym czasie z osobą podejrzaną o zakażenie.
5. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legionowie (Telefon alarmowy: 609-729-134; całodobowa infolinia w sprawach kwarantanny i zdrowia: +48 222 500 115), aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.


Wewnątrzszkolne zasady zdalnego nauczania
w okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły
związanego z zagrożeniem epidemicznym

w II Liceum Ogólnokształcącym
im. Króla Jana III Sobieskiego
w Legionowie

(aktualizacja 28.01.2022 r.)


1. Wymienione zasady obowiązują tymczasowo, od 14 lutego 2022 roku do odwołania (zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi).
2. Nauczanie zdalne jest obowiązkowe, a zatem tylko usprawiedliwienie przez rodzica/ opiekuna prawnego u wychowawcy, zwalnia ucznia z uczestnictwa w lekcji w wyznaczonych przez nauczyciela formach i metodach pracy. Obecność ucznia jest ustalana na podstawie udziału w lekcji online. Gdy zajęcia nie odbywają się online, obecność ustalana jest na podstawie odczytania materiałów w czasie trwania lekcji.
3. W szczególnych przypadkach (po otrzymaniu informacji od rodzica/wychowawcy) uczeń może odebrać materiały od nauczyciela w dniu prowadzenia zajęć do godziny 16.00. Odebranie materiałów przez ucznia po godzinie 16.00 oznacza nieobecność ucznia na zajęciach.
4. Pierwszą główną platformą do pracy jest MS Teams (lekcje zdalne) oraz Librus Synergia (przesyłanie materiałów). Uczniowie otrzymują zadania od nauczycieli wyłącznie przez moduł Dziennik - Zadania domowe o godzinie zgodnej z rozpoczęciem lekcji.
5. Wszystkie zajęcia lekcyjne prowadzone są online (MS Teams) w godzinach zgodnych z obowiązującym planem lekcji. Istnieje możliwość skrócenia czasu trwania lekcji do 30 minut. Jedynie w szczególnych przypadkach nauczyciel może wysłać uczniom materiały przez Librus.
6. Uczeń jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach oraz regularnego sprawdzania wiadomości w systemie Librus Synergia, z wyjątkiem weekendów.
7. Nauczyciel jest zobowiązany do zaplanowania spotkania na platformie MS Teams najpóźniej dzień przez mającą się odbyć lekcją.
8. Uczeń jest zobowiązany do zapoznawania się z wszystkimi materiałami przesyłanymi przez nauczycieli.
9. Wszystkie przesyłane zadania, ćwiczenia, polecenia, karty pracy, wypracowania, interaktywne quizy i testy itp. uczeń wykonuje samodzielnie.
10. Uczeń terminowo przesyła prace.
11. Uczeń przestrzega terminów wykonywania zadań, kart pracy, testów itp. wskazanych przez nauczyciela. W szczególnym przypadku, gdy uczeń nie ma możliwości wykonania ww. zadań w terminie, uczeń informuje o tym fakcie nauczyciela i ustala wspólnie z nauczycielem nowy termin wykonania poleceń nauczyciela.
12. Uczeń imieniem i nazwiskiem podpisuje przesyłane prace.
13. Uczniowie pracują systematycznie. O wszelkich przeszkodach informują nauczyciela prowadzącego zajęcia lub wychowawcę, który przekazuje tę informację nauczycielom uczącym w danej klasie.
14. Wszystkie materiały udostępniane przez nauczycieli mają służyć wyłącznie nauczaniu zdalnemu. Bez zgody nauczyciela nie mogą być rozpowszechniane. Zabrania się nagrywania lekcji online i robienia zdjęć uczestnikom zajęć.
15. Nauczyciel ma obowiązek wspomagania uczniów we wszystkich działaniach związanych ze zdalnym uczeniem się.
16. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego odbierania wiadomości od uczniów oraz rodziców i udzielenia odpowiedzi do godziny 16.00 następnego dnia roboczego od dnia otrzymania wiadomości.
17. Podstawą do klasyfikowania i wystawiania ocen jest systematyczna praca ucznia.
18. Pozostałe zasady oceniania wszystkich form aktywności uczniów pozostają w zgodzie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania.
19. Uczniowie mają możliwość korzystania z nauczania zdalnego na terenie szkoły, po wcześniejszym poinformowaniu wychowawcy, który niezwłocznie przekazuje informację dyrektorowi szkoły. Istnieje możliwość użyczenia uczniom laptopów, do wyczerpania sprzętu będącego w zasobach szkoły, na czas nauczania zdalnego.
20. Nauczyciele mają możliwość korzystania ze sprzętu na terenie placówki, po wcześniejszym poinformowaniu dyrektora szkoły.
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty