Jesteś tutaj:

Główna treść strony

COVID 19

4605


Regulamin Funkcjonowania
II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie
w czasie epidemii Covid-19 od 1 września 2021 r.


I. Organizacja zajęć w szkole:

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie pracownicy bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.
2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
3. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
4. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły jedynie w przypadku konieczności, gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej i jeśli nie mają objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, zachowując zasady:
• dystansu społecznego min. 1,5 m,
• zasłaniania ust i nosa maseczkami,
• stosowania rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk,
• wpisując się do rejestru wejść i oczekując na dalsze instrukcje w wyznaczonym przez pracownika szkoły obszarze.
5. Pozostałe kontakty z rodzicami/opiekunami ucznia odbywać się będą z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
6. Po wejściu do szkoły uczniowi mierzona jest temperatura. Jeśli temperatura wynosi 38˚C lub więcej uczeń zostaje umieszczony w izolatorium, powiadamiani są rodzice/opiekunowie ucznia o konieczności odebrania go ze szkoły.
7. Wchodząc na teren szkoły należy zdezynfekować ręce.
8. Do szkoły należy wejść w maseczce zasłaniającej usta i nos. Uczniowie mogą zdjąć te zabezpieczenia dopiero siedząc w ławce w klasie, po uzyskaniu zgody nauczyciela.
9. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa).
10. W czasie przerwy uczniowie i pracownicy szkoły zasłaniają usta i nos maseczkami.
11. Na terenie szkoły uczniowie zachowują dystans społeczny oraz zachowują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem (szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
12. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie odizolowany w wyznaczonym miejscu. Rodzice/opiekunowie ucznia zostaną poinformowani o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
13. Rodzice/opiekunowie powinni zawsze odbierać telefon ze szkoły. Jeśli nie mogą odebrać, pilnie oddzwaniają.
14. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, którymi nie powinien wymieniać się między innymi uczniami.
15. Sale i korytarze powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
16. W ciepłe dni uczniowie mogą korzystać ze szkolnego patio w czasie przerw między lekcjami.
17. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
18. Źródełko wody pitnej znajdujące się na terenie szkoły będzie nieczynne.
19. Sklepik szkolny nie będzie prowadził działalności.
20. Na terenie szkoły (parter) znajduje się pojemnik na zużyte maseczki i rękawiczki.
21. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
22. Spożywanie posiłków w szkole odbywa się przy stolikach z rówieśnikami z tej samej klasy. Wydawanie sztućców odbywać się będzie tylko przez personel.
23. Podczas oczekiwania w kolejce na wydanie posiłku należy mieć zasłonięte usta i nos, zachowując dystans społeczny.
24. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego, w których nie można zachować dystansu, ograniczone będą ćwiczenia i gry kontaktowe.
25. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone będą jak najczęściej na boisku szkolnym, w zależności od warunków atmosferycznych.
26. W czasie przerw, podczas sprzyjających warunków atmosferycznych, uczniowie będą mieli możliwość wyjścia na patio.
27. W szkole obowiązują zasady korzystania z biblioteki szkolnej uwzględniające konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.

II. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników:

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownicy powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną.
3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego inspektora sanitarnego. Należy sporządzić listę osób przebywających w tym samym czasie z osobą podejrzaną o zakażenie.
5. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Legionowie (Telefon alarmowy: 609-729-134; całodobowa infolinia w sprawach kwarantanny i zdrowia: +48 222 500 115), aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.


WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA
W OKRESIE OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
ZWIĄZANEGO Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM

W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO
W LEGIONOWIE

aktualizacja z dnia 27.10.2020

1. Wymienione zasady obowiązują tymczasowo, od 29 października 2020 r. do odwołania (zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi).
2. Nauczanie zdalne jest obowiązkowe, a zatem tylko usprawiedliwienie przez rodzica / opiekuna prawnego u wychowawcy, zwalnia ucznia z uczestnictwa w lekcji w wyznaczonych przez nauczyciela formach i metodach pracy. Obecność ucznia jest ustalana na podstawie udziału w lekcji online, Gdy zajęcia nie odbywają się online, obecność ustalana jest na podstawie odczytania materiałów w czasie trwania lekcji.
3. W szczególnych przypadkach nieodebranie przez ucznia materiałów od nauczyciela w dniu prowadzenia zajęć do godziny 16.00 oznacza nieobecność ucznia na zajęciach.
4. Pierwszą główną platformą do pracy zdalnej jest Librus Synergia. Uczniowie otrzymują zadania od nauczycieli przez moduł Dziennik - Zadania domowe o godzinie zgodnej z rozpoczęciem lekcji.
5. Zajęcia lekcyjne prowadzone są online (MS Teams) w godzinach zgodnych z obowiązującym planem lekcji, co najmniej 50% wymiaru planowych zajęć z klasą.
6. Uczeń zobowiązany jest do regularnego sprawdzania wiadomości w systemie Librus Synergia, z wyjątkiem weekendów.
7. Uczeń zobowiązany jest do zapoznawania się z wszystkimi materiałami przesyłanymi przez nauczycieli.
8. Wszystkie przesyłane zadania, ćwiczenia, polecenia, karty pracy, wypracowania, interaktywne quizy i testy itp. uczeń wykonuje samodzielnie.
9. Uczeń terminowo przesyła prace zdalne.
10. Uczeń przestrzega terminów wykonywania zadań, kart pracy, testów itp. wskazanych przez nauczyciela. W szczególnym przypadku, gdy uczeń nie ma możliwości wykonania ww. zadań w terminie, uczeń informuje o tym fakcie nauczyciela i ustala wspólnie z nauczycielem nowy termin wykonania poleceń nauczyciela.
11. Uczeń imieniem i nazwiskiem podpisuje przesyłane prace.
12. Uczniowie pracują systematycznie. O wszelkich przeszkodach informują nauczyciela prowadzącego zajęcia lub wychowawcę.
13. Wszystkie materiały udostępniane przez nauczycieli mają służyć wyłącznie nauczaniu zdalnemu. Bez zgody nauczyciela nie mogą być rozpowszechniane. Zabrania się nagrywania lekcji online i robienia zdjęć uczestnikom zajęć.
14. Nauczyciel ma obowiązek wspomagania uczniów we wszystkich działaniach związanych ze zdalnym uczeniem się.
15. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego odbierania wiadomości od uczniów oraz rodziców i udzielenia odpowiedzi do godziny 16.00 następnego dnia roboczego od dnia otrzymania wiadomości.
16. Podstawą do klasyfikowania i wystawiania ocen jest systematyczna praca ucznia.
17. Pozostałe zasady oceniania wszystkich form aktywności uczniów pozostają w zgodzie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania.WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA
W OKRESIE OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY
ZWIĄZANEGO Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM

W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM
IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO
W LEGIONOWIE


1. Wymienione zasady obowiązują tymczasowo, od 19 października 2020 r. do odwołania (zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi).
2. Pierwszą główną platformą do pracy zdalnej jest Librus Synergia. Uczniowie otrzymują zadania od nauczycieli przez moduł Dziennik - Zadnia domowe o godzinie zgodnej z rozpoczęciem lekcji.
3. Zajęcia lekcyjne prowadzone są online (MS Teams) w godzinach zgodnych z obowiązującym planem lekcji, co najmniej 50% wymiaru planowych zajęć z klasą.
4. Uczeń zobowiązany jest do regularnego sprawdzania wiadomości w systemie Librus Synergia, z wyjątkiem weekendów.
5. Uczeń zobowiązany jest do zapoznawania się z wszystkimi materiałami przesyłanymi przez nauczycieli.
6. Wszystkie przesyłane zadania, ćwiczenia, polecenia, karty pracy, wypracowania, interaktywne quizy i testy itp. uczeń wykonuje samodzielnie.
7. Uczeń stara się terminowo przesyłać prace zdalne.
8. Uczeń stara się przestrzegać terminów wykonywania zadań, kart pracy, testów itp. wskazanych przez nauczyciela. W szczególnym przypadku, gdy uczeń nie ma możliwości wykonania ww. zadań w terminie, uczeń informuje o tym fakcie nauczyciela i ustala wspólnie z nauczycielem nowy termin wykonania poleceń nauczyciela.
9. Uczeń imieniem i nazwiskiem podpisuje przesyłane prace.
10. Uczniowie pracują systematycznie. O wszelkich przeszkodach informują nauczyciela prowadzącego zajęcia lub wychowawcę.
11. Wszystkie materiały udostępniane przez nauczycieli mają służyć wyłącznie nauczaniu zdalnemu. Bez zgody nauczyciela nie mogą być rozpowszechniane. Zabrania się nagrywania lekcji online i robienia zdjęć uczestnikom zajęć.
12. Nauczyciel ma obowiązek wspomagania uczniów we wszystkich działaniach związanych ze zdalnym uczeniem się.
13. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego odbierania wiadomości od uczniów oraz rodziców i udzielenia odpowiedzi do godziny 16.00 następnego dnia od dnia otrzymania wiadomości.
14. Podstawą do klasyfikowania i wystawiania ocen jest systematyczna praca ucznia.
15. Nauczanie zdalne jest obowiązkowe, a zatem tylko usprawiedliwione przez rodzica u wychowawcy, zwalniają ucznia z uczestnictwa w lekcji w wyznaczonych przez nauczyciela formach i metodach pracy.
16. Nieodebranie przez ucznia materiałów od nauczyciela w dniu prowadzenia zajęć do godziny 16.00 oznacza nieobecność ucznia na zajęciach.
17. Pozostałe zasady oceniania wszystkich form aktywności uczniów pozostają w zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania.Do odwołania w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie obowiązują ograniczenia w obsłudze klientów. Zmiany spowodowane są koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2.

Wszyscy klienci szkoły proszeni są o ograniczenie wizyt. Wizyta w uzasadnionych przypadkach jest możliwa po uprzednim uzgodnieniu na poniższych zasadach.


Zasady obsługi bezpośredniej Interesanta
w II Liceum Ogólnokształcącym w Legionowie

1. Z uwagi na obowiązujący stan epidemii dostęp Interesantów do szkoły jest nadal ograniczony i możliwy tylko dla osób wcześniej umówionych, za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej (m.in. telefon, mail). Osoby, które nie otrzymały potwierdzenia terminu wizyty nie będą mogły wejść do szkoły.
2. Stawienie się w innym terminie, w tym o innej godzinie niż ustalona, będzie skutkowało odmową wejścia do szkoły.
3. Do liceum mogą przyjść osobiście tylko osoby bez objawów chorobowych takich jak: gorączka, kaszel lub inne objawy grypopodobne.
4. W przypadkach budzących wątpliwość co do stanu zdrowia Interesanta, z uwagi na jego zewnętrzne objawy chorobowe Interesant, może wyrazić zgodę na zmierzenie temperatury termometrem bezdotykowym. Brak ww. zgody lub pomiar temperatury z wynikiem wskazującym na gorączkę, z uwagi na bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły, uniemożliwia wejście.
5. Na teren szkoły wraz z osobą umówioną nie mogą wchodzić osoby trzecie, z wyjątkami wynikającymi z przepisów.
6. Interesant przez cały czas wizyty w szkole powinien mieć założoną własną maseczkę lub innego rodzaju zasłonę ust i nosa, z wyjątkami wynikającymi z przepisów.
7. Przed wejściem każdy Interesant powinien zdezynfekować dłonie dostępnym środkiem dezynfekującym w miejscu do tego wyznaczonym.
8. Na terenie szkoły obowiązuje zasada właściwego dystansu od innych osób (odległość 1,5 m).
9. Zdjęcie maseczki lub innej zasłony ust i nosa może być wykonane wyłącznie na wyraźne polecenie pracownika szkoły w celu identyfikacji tożsamości, po cofnięciu się do bezpiecznej odległości.
10. Obsługa Interesanta odbywa się wyłącznie w miejscach wyznaczonych do obsługi. Interesant nie ma prawa samodzielnie przemieszczać się do innych miejsc i pomieszczeń niż wyznaczone stanowiska obsługi.
11. Interesant powinien posiadać wszystkie niezbędne dokumenty związane ze sprawą, ustalone podczas komunikacji zdalnej z pracownikiem szkoły oraz dokument tożsamości.
12. Powiadomienie o terminie stawienia się w szkole, nie zwalnia z obowiązku odbywania kwarantanny lub innej formy izolacji związanej z zagrożeniem epidemicznym.
13. W przypadku naruszenia powyższych zasad wizyta w szkole nie będzie możliwa.
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty