Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Deklaracja dostępności

2512

II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • grafiki nie posiadają opisu alternatywnego
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariola Osiecka.
 • E-mail: sekretariat@2lo.legionowo.pl
 • Telefon: 22 774 40 31

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie
 • Adres: ul. Królowej Jadwigi 11
  05-120 Legionowo
 • E-mail: sekretariat@2lo.legionowo.pl
 • Telefon: 22 774 40 31

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku:

 • budynek posiada 3 kondygnacje: parter i 2 piętra
 • do budynku prowadzą 2 wejścia:

Główne wejście od strony ul. Królowej Jadwigi 11, z kostką i podjazdem dla osób niepełnosprawnych

Wejście od strony ul. Sobieskiego przez  teren  boisk szkolnych i patio, z  drogą asfaltową i podjazdem dla osób niepełnosprawnych

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

 •  winda znajduje się na hollu głównym na parterze  po prawej stronie wejścia
 •  korytarze dostępne dla osób niepełnosprawnych
 • węzeł sanitarny ( toaleta) dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, I i II piętrze

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

 • brak informacji głosowych i pętli indukcyjnych

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

 • przed budynkiem szkolnym brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

 • brak tłumacza języka migowego. Możliwość skorzystania online  https://migam.onevid.io/lobby/5c350cdb50048a00227c637c/5cae0b9a2784150062cd9604
 • brak oznaczeń w alfabecie brajla i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących

Informacje dotyczące dojazdu

 • linia D1 na trasie Legionowo ul. Strużańska – Legionowo ul. Mickiewicza z najbliższym przystankiem przy ul. Sobieskiego
 • linia D2 na trasie Legionowo PKP – Legionowo  Osiedle Młodych z najbliższym przystankiem przy ul. Sobieskiego
 • Linia L 10 na trasie Komornica – Legionowo PKP z najbliższym przystankiem przy ul.Sobieskiego
 • Linia 731 na trasie Warszawa Żerań – Legionowo Osiedle Młodych z najbliższym przystankiem przy ul. Sobieskiego
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Legionowo
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
 • Mazowiecki Kurator Oświaty