Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Regulamin Rady Rodziców

265
Regulamin Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie

I. Podstawa prawna

§1
Regulamin Rady Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie uchwalono na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r., poz. 1915 ze zm.)
2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.)
3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. Poz. 60 ze zm.)
4. Statutu II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie
§2
1. Terenem działania Rady Rodziców jest budynek szkoły.
2. Rada Rodziców działa również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie w trakcie realizacji przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
§3
1. Rada Rodziców stanowi reprezentację wszystkich rodziców i opiekunów uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Legionowie, zwanego dalej Liceum.
2. Członkowie Rady Rodziców i jego organy pełnią funkcje społecznie.

II. Cele i zadania Rady Rodziców

§4
Rada Rodziców, jest społecznym organem szkoły reprezentującym ogół rodziców i opiekunów prawnych uczniów uczęszczających do szkoły, której celem jest:
1. Organizowanie i rozwijanie współpracy rodziców z Dyrekcją Liceum, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim i innymi organami w celu wspierania statutowej działalności szkoły.
2. Organizowanie różnego rodzaju form aktywności rodziców wspomagających proces nauczania, wychowania i opieki w szkole i środowisku.
3. Przedstawianie Dyrektorowi Liceum, nauczycielom, uczniom, opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach szkoły.
4. Upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo - wychowawczych rodziny i szkoły w życiu dziecka.
§5
Rada Rodziców realizuje swoje zadania poprzez:
1. Dysponowanie środkami finansowymi zebranymi od rodziców i prawnych opiekunów na rzecz Rady Rodziców w postaci dobrowolnych darowizn od innych osób fizycznych i prawnych, dotacji, dochodów z innych źródeł.
2. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Liceum, zwłaszcza na działalność opiekuńczo – wychowawczą.
3. Organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych pomiędzy rodzicami.
4. Udział rodziców, posiadających odpowiednie przygotowanie w realizacji wybranych zagadnień przewidzianych programem nauczania, programem wychowawczym i programem profilaktyki.
5. Współudział w organizowaniu zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce oraz zajęć pozalekcyjnych i wyjazdów, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
6. Udzielanie uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej pomocy poprzez dofinansowanie zakupu podręczników, wyjazdów organizowanych przez Liceum oraz w formie zapomóg.
7. Współudział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowo-rekreacyjnej Liceum.
8. Pomoc w organizowaniu dla uczniów imprez w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych.
9. Udział w działaniach Liceum na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i higieny oraz utrzymywania ładu i porządku na terenie Liceum.
10. Inne działania zgodne ze Statutem Liceum.

III. Skład, tryb powoływania oraz kompetencje organów Rady Rodziców

§6
1. Podstawowym organem organizacyjnym ogółu rodziców Liceum jest zebranie rodziców oddziału.
2. Na zebraniu rodziców uczniów danego oddziału, wybiera się w głosowaniu tajnym, trójkę Klasową Rady Rodziców.
3. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.
4. Na pierwszym zebraniu Rady Rodziców wybiera się w głosowaniu tajnym, Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców,
§7
Zadaniem Klasowej Rady Rodziców jest realizowanie celów określonych w §4 Regulaminu na terenie danego oddziału, zwłaszcza poprzez ścisłą współpracę z wychowawcą oraz informowanie ogółu rodziców uczniów danego oddziału o uchwałach i wnioskach podjętych na zebraniach Rady Rodziców.
§8
1. W skład Prezydium wchodzi 3 członków, tak aby można było wyłonić funkcje: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, skarbnika.
2. Prezydium dokonuje ukonstytuowania na pierwszym posiedzeniu.
§9
Rada Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród swoich członków, innych rodziców oraz osób współdziałających z rodzicami spoza Liceum, dla wykonania określonych zadań.
§10
Rada Rodziców jest uprawniona do podejmowania uchwał i decyzji we wszystkich sprawach określonych w §4 oraz:
1. Wyboru i odwołania Prezydium Rady Rodziców,
2. Udzielenia lub nieudzielenia absolutorium ustępującemu organowi Rady Rodziców,
3. Ustalenia wysokości dobrowolnych składek rodziców na dany rok szkolny,
4. Uchwalenia rocznych preliminarzy wydatków Rady Rodziców,
5. Uchwalenia Regulaminu Rady Rodziców.
§11
1. W pierwszym miesiącu roku szkolnego, po odbyciu się zebrań oddziałowych, określonych w §6, Dyrektor Liceum zwołuje sprawozdawczo – wyborcze Zebranie Rady Rodziców.
§12
1. Rada Rodziców obraduje nie rzadziej niż raz na 2,5 miesiąca. Na posiedzenia, Rada Rodziców, może zaprosić Dyrektora Liceum i inne osoby.
2. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane przez sekretarza Prezydium. Protokoły podpisuje dwóch przedstawicieli Prezydium.
3. Zadaniem Rady Rodziców jest bieżące realizowanie celów Rady Rodziców, polegające w szczególności na:
1) pomocy w przygotowywaniu projektów wniosków i opinii,
2) opracowywaniu projektu rocznego preliminarza wydatków Rady Rodziców,
3) podejmowaniu decyzji dotyczących bieżącej działalności finansowej Rady Rodziców,
4) składaniu okresowych sprawozdań ze swej działalności na zebraniu Rady Rodziców,
5) podejmowaniu innych ważnych decyzji w okresie pomiędzy zebraniami Rady Rodziców,
§13
Do kompetencji Rady Rodziców należą w szczególności:
1. Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
1) Programu wychowawczego-profilaktycznego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
2) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
2. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Liceum,
3. Opiniowanie wprowadzonych do szkolnego planu nauczania zajęć dodatkowych,
4. Opiniowanie przeznaczonych do wdrożenia własnych programów nauczania i innych programów edukacyjnych.

IV. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne

§14
1. Uchwały Rady Rodziców, zapadają zwykłą większością głosów obecnych osób.
2. Uchwały są protokołowane przez przedstawiciela Rady Rodziców.
3. Uchwały podpisuje dwóch członków Rady Rodziców.

V. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

§15
1. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców i prawnych opiekunów, dotacji, darowizn oraz innych źródeł.
2. Wysokość minimalnej, dobrowolnej składki rocznej proponuje się na zebraniu Rady Rodziców.
3. Dobrowolne składki mogą być płacone jednorazowo lub w ratach.
4. Rada Rodziców gromadzi fundusze przeznaczone na finansowanie działalności związanej z realizacją zadań określonych w §4. oraz:
1) Zakupów na rzecz Liceum pomocy naukowych, sprzętu i wyposażenia dydaktycznego,
2) Nagród i wyróżnień dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce,
3) Nagród i wyróżnień przyznawanych na zakończenie roku szkolnego za wyniki w nauce
i działalność na rzecz Liceum,
4) Zakupów materiałów i sprzętu na potrzeby Liceum,
5) Pomocy finansowej dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej w formie zapomóg
gotówkowych, dopłat do wycieczek i imprez organizowanych przez Liceum,
6) Dofinansowania udziału uczniów reprezentujących Liceum w konkursach, olimpiadach, zawodach.
7) Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza wydatków na dany rok szkolny, uchwalonego na Ogólnym Zebraniu Rady Rodziców i każdorazowo zatwierdzanego przez Prezydium Rady w przedmiocie poszczególnych pozycji.
5. Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady Rodziców mogą składać: Dyrektor Liceum, Rada Pedagogiczna, Wychowawcy Oddziałów, Rady Oddziałowe, Samorząd Uczniowski.
6. Rozliczenia wydatkowanych kwot dokonuje się na podstawie rachunków, faktur lub równorzędnych im dokumentów, odpowiednio opisanych, zaakceptowanych przez przewodniczącego Rady Rodziców i Skarbnika.
§16
1. Rada Rodziców prowadzi swą działalność finansową w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady gospodarki finansowej i rachunkowości.
2. Skarbnik prowadzi dokumentację finansową Rady Rodziców.
§17
1. Rada Rodziców posiada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących operacji finansowych.
2. Do dysponowania środkami finansowymi Rady Rodziców niezbędne jest złożenie podpisów przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Prezydium oraz upoważnionego członka Prezydium.
3. Prezydium Rady Rodziców określa w drodze uchwały liczbę członków, uprawnionych do dysponowania środkami finansowymi.
VI. Postanowienia końcowe
§18
W przypadku nierespektowania określonych prawem kompetencji Rady Rodziców przez Dyrektora Liceum, podległych mu pracowników, a także Radę Pedagogiczną, Prezydium Rady Rodziców może złożyć pisemne zażalenie na tego rodzaju stan rzeczy do Dyrektora Liceum lub innych organów szkoły oraz ma prawo oczekiwać wyczerpującej odpowiedzi.
§19
W przypadku konfliktu Rady Rodziców z innymi organami szkoły, wynikającego z nierespektowania uprawnień rodziców oraz nieudzielania wyczerpujących odpowiedzi na złożone zażalenia, Prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.
§20
Członkowie Klasowych Rad Rodziców, Prezydium Rady Rodziców, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeżeli gremia, które dokonały ich wyboru, postanowią o ich odwołaniu.
§21
Z pracy w ramach Rady Rodziców można zrezygnować w każdej chwili, po złożeniu ustnej deklaracji, bez uzasadniania przyczyn takiej decyzji. Na zwolnione miejsce organ, który dokonał wyboru, przeprowadza na najbliższym posiedzeniu wybór uzupełniający.
§22
Wprowadzenie zmian do postanowień niniejszego Regulaminu wymaga zwykłej większości głosów, członków obecnych na zebraniu.
§23
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia, tj. dnia 15 kwietnia 2022 roku, jednocześnie traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty