Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Egzamin maturalny

3318
MATURA – MAJ 2018r.
INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW
ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ NA EGZAMIN MATURALNY w 2018 roku absolwentów:


 1. mazowieckich szkół ponadgimnazjalnych, które są zlikwidowane lub przekształcone
 2. szkół ponadpodstawowych, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości
 3. szkół ponadpodstawowych, którzy nie uzyskali dotychczas świadectwa dojrzałości;
 4. szkół ukończonych za granicą, których świadectwo lub inny dokument nie uprawniają do podjęcia studiów w Polsce;
 5. którzy ukończyli lub zamierzają ukończyć liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych;
 6. którzy już byli kierowani do konkretnej szkoły na egzamin maturalny przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie, ale w ciągu 5 lat nie zdali tego egzaminu i zamierzają ubiegać się o ponowne przystąpienie (w całości) do tego egzaminu.

Ww. absolwenci zamieszkali na terenie województwa mazowieckiego, którzy zamierzają w 2018 roku przystąpić do egzaminu maturalnego – zobowiązani są zapoznać się z Informacją o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018 wraz z aneksem (dostępną na stronie www.oke.waw.pl) oraz złożyć w

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

ul. Plac Europejski 3

00-844 Warszawa

w terminie do 31 grudnia 2017 r.:


 • wypełniony formularz ZGŁOSZENIA (załączony poniżej lub dostępny w siedzibie OKE);
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej / świadectwa dojrzałości potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub zgłosić się z oryginałem świadectwa do OKE (uwaga: prosimy nie przysyłać oryginałów świadectw);
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska (np. dowód osobisty);
 • wypełnioną odpowiednią Deklarację (1b_N, 1c_N, 1e_S) dostępną w siedzibie OKE lub na stronie internetowej www.oke.waw.pl;
 • kserokopię orzeczenia PPP uprawniającego do dostosowania egzaminu maturalnego potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub zgłosić się z oryginałem tego dokumentu do OKE (uwaga: prosimy nie przysyłać oryginałów orzeczeń);

Uwaga: absolwenci, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego kolejny raz powinni zastosować się do zasad opłaty za egzamin podanych w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzaniu egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018 wraz z aneksem.

INFORMACJA O OPŁATACH ZA PRZEPROWADZENIE
EGZAMINU MATURALNEGO WNOSZONYCH DO
OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W WARSZAWIE


Opłatę wnoszą:

1 Podstawa prawna: art. 44zzq. ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [tekst ujednolicony DzU z 2015 r. poz. 357]

2 Podstawa prawna: § 78. 1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. [DzU 2015 poz. 959]1. Absolwenci, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego,

2. Absolwenci, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali deklaracje, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.


„Kolejny raz” przystąpienia do egzaminu oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym / dodatkowym oraz poprawkowym jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.

W razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu opłata nie podlega zwrotowi.Wysokość opłaty i sposób dokonania wpłaty:

Sposób naliczania kwoty: 50 zł za każdy egzamin zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej

Termin wniesienia opłaty: od 1 stycznia do 7 lutego 2018 roku (opłaty należy dokonać wyłącznie w ustalonym terminie) na rachunek bankowy komisji: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, numer konta: 80 1010 1010 0109 0822 3100 0000


W polu „Tytuł wpłaty” należy wpisać: Opłata za maturę: imię i nazwisko zdającego, rok-miesiąc-dzień urodzenia; (wymienić przedmioty i części egzaminu)

Przykład: opłata za maturę: Jan Kowalski 1981-02-13; język polski poziom podstawowy, język angielski część ustna .


U W A G A : Absolwent, który ukończył szkołę macierzystą na terenie innej niż OKE w Warszawie zobligowany jest do wniesienia opłaty do właściwej OKE.Poinformowanie komisji o wniesieniu opłaty:

Po wniesieniu opłaty absolwent:

1. Wypełnia Załącznik 26a (Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub przedmiotów)

2. Załącza do niego dowód wpłaty (potwierdzenie przelewu)

3. Sposób dostarczenia dokumentów:

a) dostarcza osobiście do OKE w Warszawie

b) przesyła oryginały dokumentów na adres korespondencyjny Komisji:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie ul. Plac Europejski 3 00-844 Warszawa „opłata maturalna”


c) UWAGA: OKE w Warszawie nie ma obowiązku robienia kopii dokumentów (Załącznik 26a i dowodu wpłaty) za zgodność z oryginałem. Dyrektorzy Szkół otrzymają od OKE w Warszawie listę osób, które nie wniosły opłaty maturalnej (nie złożyły wymaganych dokumentów – Załącznik 26a i dowód wpłaty).Instrukcja wypełnienia Załącznika 26a:


Załącznik 26a można wypełnić w następujący sposób:

1. Własnoręcznie: należy wydrukować Załącznik 26a i wypełnić

2. Na komputerze: należy pamiętać, by podpis absolwenta był odręczny


Aby uniknąć błędów przy wypełnianiu Załącznika 26a należy skontaktować się z OKE w Warszawie telefonicznie lub email: 22 457 03 17 lub oplatamaturalna@oke.waw.pl

ZAŁĄCZNIKI:

20170901 EG EM Harmonogram egzaminów w 2018 r.

20170901 EG EM Komunikat o przyborach

Zal 1a_N Deklaracja NF

Zal 1b_N Deklaracja NF Likwidacja szkoly zagranica i eksterni z 2016 r

Zal 1c_N Deklaracja NF Matura sprzed 2005 r

Zal 1d_S Deklaracja SF Standard

Zal 1e_S Deklaracja SF Likwidacja szkoly i eksterni

Zal 26a Informacja o wniesieniu oplaty za egzamin maturalny NF SF

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Legionowo
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
 • Mazowiecki Kurator Oświaty