Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Egzamin maturalny

8314


Egzamin maturalny 2022
aktualizacja 13.04.2022 r.

Drodzy Uczniowie klas III LO i Absolwenci!

Egzamin maturalny w naszej szkole odbędzie się w dniach od 4 do 20 maja 2022 roku.
W dniu egzaminu maturzyści przychodzą do szkoły w stroju galowym.
Na salę egzaminacyjną maturzyści wchodzą w kolejności według list:
od godz. 7.45/12.45 (4 i 5 maja),
od godz. 8.00/13.00 (6 i 9 maja),
od godz. 8.10/13.10 (następne dni).
Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu maturalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) - niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.

Przypominam również o zakazie wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji.

Uwaga:
1. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00 lub 14.00 – zgodnie z Komunikatem dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 roku.
2. Na egzamin zdający przychodzą punktualnie z aktualnym dokumentem tożsamości.
3. Egzamin pisemny zdający pisze długopisem z czarnym wkładem i korzysta wyłącznie z następujących pomocy zatwierdzonych przez Dyrektora CKE:
Matematyka – linijka, cyrkiel, kalkulator prosty – każdy uczeń we własnym zakresie – włożone w przezroczystą koszulkę,
wybrane wzory matematyczne – zapewnia szkoła.
Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
J. polski – słownik ortograficzny i słownik poprawnej polszczyzny – zapewnia szkoła.
Pozostałe przedmioty: wybrane wzory, lupa – zapewnia szkoła (zgodnie z komunikatem dyrektora CKE).

WAŻNE INFORMACJE:
1. Na egzamin maturalny może przyjść osoba bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
2. W szkole podczas egzaminu mogą przebywać wyłącznie: zdający, osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, pracownicy szkoły, uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu, pracownicy odpowiednich służb.
3. Nie można wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, smartfonów, maskotek…
4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (czarny długopis, linijka, cyrkiel, kalkulator).
5. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
6. Szkoła zapewnia wodę pitną na egzamin maturalny.
7. Wskazane jest, aby wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły korzystały z płynu do dezynfekcji rąk lub umyły ręce wodą z mydłem.
8. O złym samopoczuciu należy poinformować nauczyciela.
9. Jeśli będzie potrzeba zostawienia np. kurtki w szatni, należy przed egzaminem zgłosić się do p. woźnych.

Informacje dodatkowe:
Na stronie naszej szkoły w zakładce uczeń – egzamin maturalny znajduje się informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz komunikaty w sprawie harmonogramu egzaminu i w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych.
Absolwenci, którzy mieli obowiązek wniesienia opłaty za egzaminy maturalne, a tego obowiązku nie dopełnili, nie będą na listach zdających z danego przedmiotu i nie zostaną wpuszczeni na egzamin.

Należy śledzić na stronie szkoły wszelkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego.

Sylwia Kuligowska
wicedyrektor szkoły

Egzamin maturalny 2022
aktualizacja 9 września 2021 roku

Drodzy Uczniowie klas 3 i Absolwenci:
na stronie naszej szkoły w zakładce uczeń - egzamin maturalny, znajdują się
Informacja o sposobie przeprowadzania matury 2022 oraz Komunikaty dyrektora CKE. Proszę o zapoznanie się z wszystkimi dokumentami.

Przypominam Absolwentom o konieczności sprawdzenia informacji dotyczących opłat - niewniesienie wymaganej opłaty skutkuje wykreśleniem z listy zdających oraz brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu (patrz 17.1.4 oraz 18 i 20 w Informacji o sposobie przeprowadzania matury).
Na stronie CKE, OKE oraz na naszej stronie są umieszczane na bieżąco informacje. Należy śledzić na stronie szkoły wszelkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego oraz na stronach CKE i OKE.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2022 roku http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/EM%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%202022.pdf
Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2022 roku http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach%202022.pdf
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 roku http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/EM%202022%20Informacja.pdf
Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-oraz-konkursow-dla-uczniow-szkol-i-placowek-artystycznych-w-roku-szkolnym-20212022

  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty