Jesteś tutaj:

Główna treść strony

Egzamin maturalny

7506


Egzamin maturalny 2022
aktualizacja 9 września 2021 roku

Drodzy Uczniowie klas 3 i Absolwenci:
na stronie naszej szkoły w zakładce uczeń - egzamin maturalny, znajdują się
Informacja o sposobie przeprowadzania matury 2022 oraz Komunikaty dyrektora CKE. Proszę o zapoznanie się z wszystkimi dokumentami.

Przypominam Absolwentom o konieczności sprawdzenia informacji dotyczących opłat - niewniesienie wymaganej opłaty skutkuje wykreśleniem z listy zdających oraz brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu (patrz 17.1.4 oraz 18 i 20 w Informacji o sposobie przeprowadzania matury).
Na stronie CKE, OKE oraz na naszej stronie są umieszczane na bieżąco informacje. Należy śledzić na stronie szkoły wszelkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego oraz na stronach CKE i OKE.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2022 roku http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/EM%20Komunikat%20o%20dostosowaniach%202022.pdf
Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2022 roku http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach%202022.pdf
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2022 roku http://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/EM%202022%20Informacja.pdf
Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-wykazu-olimpiad-przedmiotowych-przeprowadzanych-z-przedmiotu-lub-przedmiotow-objetych-egzaminem-osmoklasisty-lub-egzaminem-maturalnym-oraz-konkursow-dla-uczniow-szkol-i-placowek-artystycznych-w-roku-szkolnym-20212022


Egzamin maturalny 2021
aktualizacja 25.04.2021 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2021 obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 

- AKTUALIZACJA 2 - 19 kwietnia 2021 r.
">
Drodzy uczniowie klas III LO i Absolwenci

Egzamin maturalny w naszej szkole odbędzie się w dniach od 4 do 17 maja 2021 roku.

W dniu egzaminu maturzyści przychodzą do szkoły w stroju galowym.
Na salę egzaminacyjną maturzyści wchodzą:
od godz. 7.45/12.45 (4 i 5 maja),
od godz. 8.00/13.00 (6 i 7 maja),
od godz. 8.10/13.10 (następne dni).

Klasy 3A, 3B oraz Absolwenci – wchodzą do budynku szkoły głównym wejściem.
Klasy 3C, 3D – wchodzą do budynku szkoły wejściem przez Patio. Wejściem przez Patio zdający wchodzą przez boisko szkolne z zachowaniem reżimu sanitarnego, bramą prowadzącą na boisko, która będzie otwarta.
Maturzyści wchodzą w kolejności według list.

Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu maturalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) - niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.

Przypominam również o zakazie wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji.

Uwaga:
1. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 9.00 lub 14.00
2. Na egzamin zdający przychodzą punktualnie z aktualnym dokumentem tożsamości.
3. Osoby zgłaszające się na egzamin po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych nie zostaną wpuszczone na salę egzaminacyjną. Egzamin rozpoczyna się w chwili zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu.
4. Egzamin pisemny zdający pisze długopisem z czarnym wkładem i korzysta wyłącznie z następujących pomocy zatwierdzonych przez Dyrektora CKE:
  • Matematyka linijka, cyrkiel, kalkulator prosty – każdy uczeń we własnym zakresie – włożone w przezroczystą koszulkę, wybrane wzory matematyczne – zapewnia szkoła.
  • Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
  • =" "="" J. polski – słownik ortograficzny i słownik poprawnej polszczyzny – zapewnia szkoła.
  • Pozostałe przedmioty (np. wybrane wzory, lupa – zapewnia szkoła) zgodnie z komunikatem dyrektora CKE (m.in. na stronie naszej szkoły w zakładce uczeń-egzamin maturalny).

WAŻNE INFORMACJE:
1. Na egzamin maturalny może przyjść osoba wyłącznie zdrowa oraz osoba, która nie przebywa z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama nie jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w punkcie 2.
2. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem) oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki) może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
3. W szkole podczas egzaminu mogą przebywać wyłącznie: zdający, osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, pracownicy szkoły, uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu, pracownicy odpowiednich służb.
4. Nie można wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, smartfonów, maskotek…
5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (czarny długopis, linijka, cyrkiel, kalkulator).
6. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
8. Jeśli tego samego dnia zdaje się dwa egzaminy, należy przynieść coś do zjedzenia w przerwie.
9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi maseczką ustami i nosem.
11. Obligatoryjnie należy korzystać z płynu do dezynfekcji rąk przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
12. Nie wolno tworzyć grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną.
13. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu, w którym przewodniczący poinformuje, że można zdjąć maski.
Zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
       1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
       2) wychodzi do toalety
       3) podchodzi do niego egzaminator,
       4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
       5) Korzysta ze wspólnego słownika.
14. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu.
15. Obligatoryjnie należy korzystać z płynu do dezynfekcji rąk przez wszystkie osoby przed skorzystaniem z materiału egzaminacyjnego/urządzenia np. słownika na sali egzaminacyjnej.
16. Po wyjściu z sali egzaminacyjnej należy iść bezpośrednio do domu – obowiązuje to samo wyjście, którym uczeń wszedł do budynku szkoły. Wrażeniami po egzaminie proszę podzielić się z kolegami telefonicznie, przez komunikator albo w mediach społecznościowych.
17. Kichając lub kaszląc należy zakrywać usta zgięciem łokcia.
18. O złym samopoczuciu należy poinformować nauczyciela.
19. Jeśli będzie potrzeba zostawienia np. kurtki w szatni, należy przed egzaminem zgłosić się do p. woźnych.

Informacje dodatkowe:
Na stronie naszej szkoły w zakładce uczeń – egzamin maturalny znajduje się informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz komunikaty w sprawie harmonogramu egzaminu i w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych.
Absolwenci, którzy mieli obowiązek wniesienia opłaty za egzaminy maturalne, a tego obowiązku nie dopełnili, nie będą na listach zdających z danego przedmiotu i nie zostaną wpuszczeni na egzamin.

Należy śledzić na stronie szkoły wszelkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego.

wicedyrektor
Sylwia KuligowskaListy Zdających – Matura 2021

Drodzy Uczniowie klas 3 i Absolwenci,
informuję, że w holu naszej szkoły zostały powieszone Listy Zdających Maturę 2021.
Przypominam, że na stronie naszej szkoły w zakładce uczeń – egzamin maturalny, znajdują się Informacja o sposobie przeprowadzania matury 2021 oraz Komunikaty dyrektora CKE. Proszę o zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami
(szczególnie w Informacji o sposobie przeprowadzania matury 16.5 – informacje wydrukowane na świadectwie dojrzałości 2021 r. oraz 21 – zasady przystępowania do egzaminu maturalnego w 2021 r. i kolejnych latach: Tabela 3 i 4 Absolwenci 2020 i 2021, Tabela 1 i 2 Absolwenci wcześniejszych lat).

Na stronie CKE, OKE oraz na naszej stronie są umieszczane na bieżąco informacje. Należy śledzić na stronie szkoły wszelkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego oraz na stronie CKE – link https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/

wicedyrektor szkoły
Sylwia Kuligowska


Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 lutego 2021 r
(proszę zwrócić  uwagę na informację w drugiej części komunikatu)
">

Zmieniły się zasady Matury 2021 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Bardzo proszę o zapoznanie się z materiałami umieszczonymi pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym  
(m.in. Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r., 

Załącznik nr 2 - wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021)
Należy śledzić na stronie szkoły wszelkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego.
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej
  • Legionowo
  • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
  • Mazowiecki Kurator Oświaty